Ogłoszenie postępowania

W przetargach o robotach budowalnych bardzo ważne są udostępnione dokumenty

W przetargach o robotach budowalnych bardzo ważne są udostępnione dokumenty. Zamawiający przede wszystkim udostępnia Specyfikację Warunków Zamówienia, jest to dokument określający wszelkie prace jakie muszą być wykonane przez osobę, która składa swoją ofertę. Niekiedy pojawia się również Opis Potrzeb i Wymagań. Zamawiający udostępnia wszelkie posiadane dokumenty, które mogą pomóc wykonawcy w przygotowaniu oferty. W tym również kosztorys i przedmiar robót. Na podstawie tych dokumentów wykonawca wylicza cenę za jaką jest w stanie wykonać zadanie. Bardzo często w przetargu na roboty budowlane pojawia się zjawisko zwane rażąco niską ceną. Jest to sytuacja do której może dojść specjalnie (wynik zmowy wykonawców) bądź w wyniku jakiegoś pominięcia. Obowiązek wyjaśnienia powstania tego zjawiska spoczywa na wykonawcach, którzy złożyli oferty i  którzy zostali wezwani przez zamawiającego do wyjaśnienia swoich ofert.

Postępowanie

Przetargi budowlane zarazki w ciałach czerwonych są najczęstszym z ogłaszanych rodzajów przetargów w Polsce. Ze względu na kwotę często odbywają się one w procedurze krajowej. Pamiętajmy, że kwota od której zamawiający ma obowiązek udzielić postępowania o zamówienie publiczne wynosi 130 tysięcy złotych netto jednakże próg unijny rozpoczyna się dopiero od kwoty 5 350 000,00 euro i w przypadku robót budowalnych jest to kwota obowiązująca wszystkich zamawiających publicznych.

Błędy w postępowaniu

Przetargi budowlane są jednymi z trudniejszych, gdyż każdy błąd nawet najmniejszy może doprowadzić do unieważnienia postępowania bądź pominięcia ważnego elementu, który może wyjść w trakcie realizacji zamówienia. Na błędy narażeni są zarówno zamawiający jak i wykonawcy składający ofertę. Dlatego tak ważne jest aby wzór umowy, który ogłaszany jest w trakcie postępowania zawierał wszelkie zabezpieczenia. W przetargu na roboty budowlane nie ma rzeczy nieistotnych. Wszystko jest ważne i każdy błąd może mieć późniejsze konsekwencje.